Chúng tôi là ai?

An Nhiên là chủ sở hữu của website: https://dichthuatannhien.com.

Dịch thuật An Nhiên là một công ty dịch thuật đã có nhiều năm kinh nghiệm trong các dịch vụ Dịch thuật Đa Ngôn ngữ – Đa Chuyên ngành, Dịch công chứng, Sao y bản chính, với mục tiêu đem đến giá trị và sự uy tín, chuyên nghiệp cho khách hàng. Giúp khách hàng và doanh nghiệp giải quyết vấn đề, xử lý khối lượng công việc lớn một cách hoàn hảo với tiêu chí Chất lượng – Nhanh chóng – Chi phí hợp lý nhất.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY. BẰNG CÁCH NHẤP VÀ ĐÁNH DẤU VÀO CÁC MỤC CÓ TỰA ĐỀ “ĐĂNG KÝ”, “TÔI ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA An Nhien Translation”, “TÔI ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP THU THẬP, SỬ DỤNG, CÔNG BỐ, LƯU TRỮ, CHUYỂN GIAO VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TÔI CHO MỤC ĐÍCH ĐƯỢC NÊU TẠI ĐÂY, VÀ CĂN CỨ THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA An Nhien Translation” HOẶC CÁC TUYÊN BỐ TƯƠNG TỰ ĐƯỢC HIỂN THỊ TẠI TRANG ĐĂNG KÝ CỦA An Nhien Translation, QUÝ VỊ XÁC NHẬN RẰNG QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY VÀ QUÝ VỊ ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP THỰC HIỆN VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ, LƯU TRỮ, CHUYỂN GIAO VÀ/HOẶC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.

1. Giới thiệu về Chính Sách Bảo Mật này:

1.1. An Nhien Translation và các bên liên kết của An Nhien Translation (được gọi chung hoặc gọi riêng là “An Nhien Translation” hoặc “chúng tôi”) rất tôn trọng quyền riêng tư của Quý vị. Tùy thuộc vào quốc gia nơi Quý vị cư trú, pháp nhân An Nhien Translation kiểm soát dữ liệu cá nhân của Quý vị là An Nhien Translation South East Asia Pte. Ltd. và/hoặc những pháp nhân khác tương ứng như sau:

Việt Nam: Công ty Cổ phần Dịch thuật An Nhiên (An Nhien Translation Joint Stock Company)

Trong trường hợp được áp dụng, Chính Sách Bảo Mật này nên được đọc kèm với Điều Khoản Bổ Sung Theo Quốc Gia liên quan đến quốc gia của Quý vị như quy định tại Mục 13 dưới đây.

1.2. Trong quá trình cung cấp cho Quý vị các Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Nền Tảng (như được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng), chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Quý vị. Trong Chính Sách Bảo Mật này, Nền Tảng cũng sẽ được dẫn chiếu đến (các) nền tảng của người bán hàng liên quan.

1.3. Chính Sách Bảo Mật này thiết lập để giúp Quý vị biết được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và nhận được trong quá trình cung cấp các Dịch Vụ hoặc cấp quyền truy cập vào Nền Tảng cho Quý vị, người dùng của chúng tôi, cho dù Quý vị đang sử dụng Nền Tảng của chúng tôi với tư cách là người mua hàng hoặc người bán hàng. Chúng Tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị theo Chính Sách Bảo Mật này.

1.4. Quý vị cần đọc Chính Sách Bảo Mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà chúng tôi có thể đưa ra trong các trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về Quý vị, để Quý vị nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý vị.

1.5. Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào được chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách Bảo Mật này trong tương lai sẽ được phản ánh trên trang này và những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo cho Quý vị. Trong trường hợp được luật sở tại cho phép, việc Quý vị tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ, truy cập vào Nền Tảng hoặc sử dụng các Dịch Vụ, bao gồm cả việc đặt các Đơn Đặt Hàng (như được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng) trên Nền Tảng, hoặc đồng ý rõ ràng đối với điều đó, sẽ cấu thành sự xác nhận và chấp thuận của Quý vị về những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách Bảo Mật này. Quý vị đồng ý rằng Quý vị có trách nhiệm kiểm tra lại thường xuyên để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này.

1.6. Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản chấp thuận khác được áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị và không nhằm mục đích thay thế các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản chấp thuận đó trừ khi được chúng tôi tuyên bố khác đi một cách rõ ràng.

1.7. Tất cả các điều khoản này được áp dụng cho người dùng của An Nhien Translation, cho dù là người mua hàng hay người bán hàng, trừ khi được quy định cụ thể là chỉ áp dụng cho người mua hàng hoặc chỉ cho người bán hàng.

2. Dữ Liệu Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập Từ Quý vị:

2.1. Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân, cho dù được ghi lại ở dạng vật chất hay không và có đúng sự thật hay không, mà có thể xác định được danh tính của cá nhân từ dữ liệu đó (dù trực tiếp hay gián tiếp), hoặc từ dữ liệu đó kết hợp cùng với dữ liệu khác mà chúng tôi có được hoặc có thể truy cập được.

2.2. Trong quá trình Quý vị sử dụng Nền Tảng và cung ứng các Dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý vị như sau:

(a) Nếu Quý vị là người mua hàng: 

(i) Dữ liệu định danh, chẳng hạn như là tên, giới tính, hình ảnh cá nhân, và ngày tháng năm sinh;  

(ii) Dữ liệu liên lạc, chẳng hạn như địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại;

(iii) Dữ liệu sinh trắc học, chẳng hạn như tập tin ghi âm giọng nói khi Quý vị sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói của chúng tôi, và các đặc điểm khuôn mặt và đặc điểm cơ thể khác và giọng nói của chính Quý vị và/hoặc những người khác có trong video của Quý vị khi Quý vị tải video lên Nền Tảng;

(iv) Dữ liệu tài khoản, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ tín dụng và thông tin thanh toán (những dữ liệu tài khoản này có thể được thu thập trực tiếp bởi các bên liên kết và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán;

(v) Dữ liệu giao dịch, chẳng hạn như thông tin về đơn đặt hàng và thanh toán, và các thông tin khác của sản phẩm và các Dịch Vụ liên quan đến Quý vị; 

(vi) Dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập của Quý vị, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành và Nền Tảng, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được áp dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà Quý vị sử dụng để truy cập Nền Tảng; 

(vii) Dữ liệu hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của Quý vị, đơn đặt hàng liên quan đến Quý vị, sở thích, lựa chọn ưu tiên, phản ánh và phản hồi khảo sát của Quý vị;

(viii) Dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách thức Quý vị sử dụng Nền Tảng, sản phẩm và các Dịch Vụ hoặc xem bất kỳ nội dung nào trên Nền Tảng, bao gồm thời gian truy cập Nền Tảng, các mục và dữ liệu được tìm kiếm trên Nền Tảng, bao gồm số lần và ngày truy cập, cũng như các trang web Quý vị đã truy cập trước khi truy cập vào Nền Tảng và các số liệu thống kê tương tự khác;

(ix) Dữ liệu vị trí, chẳng hạn như khi Quý vị chụp và chia sẻ vị trí của mình với chúng tôi dưới dạng ảnh hoặc video và đăng tải nội dung đó lên Nền Tảng; 

(x) Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như sự ưu tiên của Quý vị khi tiếp nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và các ưu tiên về trao đổi thông tin của Quý vị và cuộc trò chuyện, thư điện tử và lịch sử cuộc gọi của Quý vị trên Nền Tảng hoặc với bên thứ ba cung cấp dịch vụ khách hàng; và

(xi) Thông tin bổ sung chúng tôi có thể yêu cầu Quý vị cung cấp tài liệu để thẩm định nhận dạng (chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân do cơ quan chức năng cấp) hoặc nếu chúng tôi tin rằng Quý vị đang vi phạm Chính Sách Bảo Mật hoặc Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi.

(b) Nếu Quý vị là người bán hàng:

(i) Dữ liệu định danh và liên lạc, chẳng hạn như tên, ngày sinh hoặc ngày thành lập doanh nghiệp, tên công ty, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh khác của Quý vị (ví dụ: mã số đăng ký doanh nghiệp, giấy phép đăng ký doanh nghiệp, thông tin về thuế, thông tin về cổ đông và giám đốc, v.v.);

(ii) Dữ liệu tài khoản, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ tín dụng và thông tin thanh toán (những dữ liệu tài khoản này có thể được thu thập trực tiếp bởi các bên liên kết và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán;

(iii) Dữ liệu giao dịch, chẳng hạn như thông tin về đơn đặt hàng và thanh toán, cũng như các thông tin khác về các sản phẩm và các Dịch Vụ liên quan đến Quý vị;

(iv) Dữ liệu kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập của Quý vị, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành và Nền Tảng, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được sử dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà Quý vị sử dụng để truy cập Nền Tảng; 

(v) Dữ liệu hồ sơ, chẳng hạn như tên Người Dùng và mật khẩu của Quý vị, các đơn đặt hàng liên quan đến Quý vị, sở thích, lựa chọn ưu tiên, phản ánh và phản hồi khảo sát của Quý vị;

(vi) Dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách Quý vị sử dụng Nền Tảng, sản phẩm và Dịch Vụ hoặc xem bất kỳ nội dung nào trên Nền Tảng, bao gồm cả thời gian truy cập Nền Tảng, các mục và dữ liệu được tìm kiếm trên Nền Tảng, số lần và ngày truy cập, như cũng như các trang web Quý vị đã truy cập trước khi mở Nền Tảng và các số liệu thống kê tương tự khác;

(vii) Dữ liệu vị trí, chẳng hạn như khi Quý vị chụp và chia sẻ vị trí của mình với chúng tôi dưới dạng ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên Nền Tảng; 

(viii) Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như sự ưu tiên của Quý vị khi tiếp nhận thông tin quảng cáo, tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và ưu tiên về giao tiếp thông tin của Quý vị và cuộc hội thoại, thư điện tử và lịch sử cuộc gọi của Quý vị trên Nền Tảng hoặc với bên thứ ba cung cấp dịch vụ khách hàng; và

(ix) Thông tin bổ sung mà chúng tôi có thể yêu cầu Quý vị cung cấp để xác thực (chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân do cơ quan chức năng cấp) hoặc nếu chúng tôi tin rằng Quý vị đang vi phạm Chính Sách Bảo Mật hoặc Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi. 

Phương thức chúng tôi tiếp nhận dữ liệu cá nhân của Quý vị

2.3. Trong quá trình Quý vị sử dụng Nền Tảng và các Dịch Vụ được cung ứng, chúng tôi có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân của Quý vị trong các trường hợp như sau: 

(a) Khi Quý vị truy cập trang web của chúng tôi (cả phiên bản trên điện thoại di động và trang web);

(b) Khi Quý vị tạo tài khoản với chúng tôi (với tư cách là người mua hàng hoặc người bán hàng);

(c) Khi là người bán hàng, Quý vị đăng tải danh sách sản phẩm và/hoặc dịch vụ để bán trên Nền Tảng và thực hiện giao dịch với người mua hàng để mua bán các sản phẩm và/hoặc dịch vụ thông qua Nền Tảng;

(d) Khi Quý vị đăng ký sử dụng, hoặc yêu cầu sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào;

(e) Khi Quý vị thưc hiện một giao dịch liên quan đến những sản phẩm được đăng bán trên Nền Tảng;

(f) Khi Quý vị kích hoạt hoặt sử dụng các chức năng liên quan đến thanh toán có sẵn trên Nền Tảng hoặc được cung cấp bởi bên cung cấp dịch vụ thứ ba; 

(g) Khi Quý vị sử dụng bất kỳ tính năng, chức năng, ứng dụng mini-app hoặc trò chơi trên điện thoại di động trên Nền Tảng hoặc Dịch Vụ;

(h) Khi Quý vị ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo ra và đăng tải lên Nền Tảng;

(i) Khi Quý vị sử dụng chức năng trò chuyện trên Nền Tảng;

(j) Khi Quý vị đăng ký nhận các ấn phẩm của chúng tôi hoặc công cụ hỗ trợ tiếp thị;

(k) Khi Quý vị tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc khảo sát;

(l) Khi Quý vị tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch nào trên Nền Tảng;

(m) Khi Quý vị đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng hoặc tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng khác, chẳng hạn như Facebook hoặc Google;

(n) Khi bất kỳ người dùng nào khác trên Nền Tảng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung Quý vị đã tải lên trên Nền Tảng hoặc khi Quý vị đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung của người dùng khác đã tải lên Nền Tảng;

(o) Khi bên thứ ba khiếu nại Quý vị hoặc nội dung Quý vị đã đăng trên Nền Tảng; và

(p) Khi Quý vị tương tác với chúng tôi trực tiếp, kể cả khi Quý vị tương tác với các đại lý dịch vụ khách hàng được thuê ngoài của chúng tôi.

2.4. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý vị, các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đại lý, bên cung cấp, nhà thầu, đối tác và bất kỳ người nào khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi là các đơn vị thu thập thông tin cá nhân của Quý vị và/hoặc thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc với người mà chúng tôi cộng tác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bên cung cấp dịch vụ thanh toán, các nguồn dữ liệu của chính phủ, các bên cung cấp dịch vụ tài chính, các tổ chức tín dụng, các đối tác cung cấp dịch vụ phân phối, dịch vụ giao hàng, tiếp thị và các dịch vụ khác), các bên liên kết của chúng tôi hoặc dữ liệu đó có thể được thu thập tự động khi Quý vị sử dụng Nền Tảng hoặc Dịch Vụ, như được trình bày trong phần này. Xem thêm Mục 10 bên dưới về thu thập dữ liệu máy tính.

2.5. Trong trường hợp chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân thông qua các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của Quý vị khi được pháp luật cho phép hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi đã tiến hành, cho mục đích cộng tác của chúng tôi với các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết hoặc theo yêu cầu xác thực hoặc thẩm định nhận dạng. Trong quá trình Quý vị sử dụng Nền Tảng và các Dịch Vụ được chúng tôi cung ứng, Quý vị đồng ý rằng Quý vị đã đồng ý (dù là với chúng tôi, bên thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi) về việc chuyển dữ liệu cá nhân của Quý vị từ bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi cho An Nhien Translation cho các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

2.6. Quý vị phải gửi dữ liệu cá nhân chính xác và không gây hiểu lầm, đồng thời Quý vị phải cập nhật và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà Quý vị đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu và thực hiện việc kiểm tra cần thiết để xác minh dữ liệu cá nhân do Quý vị cung cấp như một phần của quy trình xác minh người dùng của chúng tôi hoặc theo quy định của pháp luật.

2.7. Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập một số danh mục dữ liệu cá nhân nhất định nếu Quý vị tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân đó cho chúng tôi hoặc theo cách khác được quy định theo Chính Sách Bảo Mật này. Nếu Quý vị chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý vị cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của Quý vị đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý vị, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp cho Quý vị các tính năng hoặc chức năng nhất định trên các Dịch Vụ hoặc quyền truy cập Nền Tảng.

2.8. Nếu Quý vị cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, Quý vị cam đoan và đảm bảo rằng Quý vị có được sự đồng ý, được cấp phép và được cho phép từ bên thứ ba để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi, và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính Sách Bảo Mật này. 

2.9. Nếu Quý vị đăng ký trở thành người dùng trên Nền Tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của Quý vị hoặc liên kết tài khoản An Nhien Translation với tài khoản mạng xã hội của Quý vị hoặc sử dụng một số tính năng mạng xã hội khác của An Nhien Translation, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân về Quý vị mà Quý vị đã tự nguyện cung cấp cho bên cung cấp dịch vụ mạng xã hội của chúng tôi phù hợp với các chính sách của bên cung cấp dịch vụ đó và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý vị phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này. 

3. Sử Dụng và Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quí Vị

Mục Đích Sử Dụng

3.1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý vị hoặc thông qua các bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng cho các mục đích sau:

(a) Trường hợp Quý vị là người mua hàng: 

(i) Xử lý đơn đt hàng sản phẩm của Quý vị (dù được bán bởi An Nhien Translation hoặc nhà bán hàng thứ ba)

• Để xử lý các đơn đặt hàng Quý vị thực hiện qua Nền Tảng;

• Để giao các sản phẩm Quý vị đã mua thông qua Nền Tảng. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của Quý vị cho một bên thứ ba (ví dụ đối tác vận chuyển của chúng tôi) hoặc cơ quan có thẩm quyền (ví dụ cơ quan hải quan) để giao sản phẩm cho Quí vị;

• Để cập nhật cho Quý vị về việc giao các sản phẩm; 

• Để cung cấp hỗ trợ khách hàng cho các đơn đặt hàng của Quý vị; và

• Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán (bao gồm mọi khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán tiền mặt, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử) liên quan đến các khoản thanh toán của Quý vị và/hoặc Dịch Vụ do Quý vị sử dụng. Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán đó, thông tin thanh toán, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, sẽ được chuyển cho bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi.

(ii) Cung Ứng các Dịch Vụ 

• Để hỗ trợ Quý vị sử dụng các Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng;

• Để quản lý tài khoản của Quý vị (nếu có) với Chúng Tôi;

• Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của Quý vị trên Nền Tảng (bao gồm những lượt xem mà Quý vị thực hiện);

• Để hỗ trợ việc sử dụng các ứng dụng mini-app có sẵn trên Nền Tảng;

• Để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Quý vị, dù trực tiếp hay thông qua các bên cung cấp dịch vụ thứ ba của chúng tôi.

• Để hiển thị trên bảng điểm trên Nền Tảng liên quan đến các chiến dịch, trò chơi trên thiết bị di động hoặc bất kỳ hoạt động nào khác;

• Để cho phép người dùng khác nhận dạng Quý vị (thông qua “Tìm bạn bè của tôi” hoặc bất kỳ chức năng tương tự nào khác) với tư cách là người dùng Dịch Vụ, cho phép Quý vị tìm thấy những người dùng khác và kết nối với họ trên Nền Tảng và hỗ trợ chức năng giao lưu xã hội của Dịch Vụ (trong trường hợp áp dụng);

• Để đánh giá đơn đăng ký của Quý vị đối với các khoản vay và/hoặc để đánh giá rủi ro tín dụng đối với hồ sơ đăng ký các dịch vụ tài chính (trong trường hợp áp dụng); và

• Để hỗ trợ tích hợp các chương trình khách hàng thân thiết của bên thứ ba (bao gồm được thực hiện bởi nhà bán hàng hoặc nhãn hàng) với Nền Tảng của chúng tôi.

(iii) Tiếp thị và quảng cáo

• Để cung cấp cho Quý vị thông tin mà chúng tôi cho rằng Quý vị có thể thấy hữu ích hoặc những thông tin Quý vị đã yêu cầu từ chúng tôi

(với điều kiện là Quí vị đã chọn nhận thông tin đó);

• Gửi đến Quý vị các thông tin tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của người bán hàng là bên thứ ba hoặc của chúng tôi trên Nền Tảng trên từng thời điểm (với điều kiện là Quí vị đã chọn nhận thông tin đó);

• Để giúp chúng tôi thực hiện tiếp thị và quảng cáo; và

• Để quảng bá các Dịch Vụ và sử dụng thông tin mà Quý vị cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như nội dung do người dùng tạo ra (bao gồm cả nội dung video) mà Quý vị chọn đăng tải hoặc phát đi trên Nền Tảng của chúng tôi và sẽ có thể truy cập được trên Internet và có thể được chia sẻ bởi công chúng (mà các hoạt động truy cập và chia sẻ đó không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi), như một phần trong các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi để quảng bá Nền Tảng.

(iv) Mục đích pháp lý và vận hành

• Để xác định danh tính của Quý vị liên quan đến mục đích phát hiện gian lận;

• So sánh thông tin, và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác;

• Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi pháp luật và yêu cầu tháo gỡ đối với bất kỳ nội dung nào Quý vị đã tải lên Nền Tảng;

• Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;

• Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Quý vị;

• Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù liên quan đến việc Quý vị sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi hay bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của Quý vị với chúng tôi; 

• Để thực hiện việc kiểm tra thẩm định;

• Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý (bao gồm, khi được áp dụng, hiển thị tên, thông tin liên hệ của Quý vị và thông tin công ty), bao gồm bất kỳ yêu cầu thực thi pháp luật nào liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào hoặc trong trường hợp chúng tôi cho là cần thiết; và

• Trong trường hợp cần thiết, để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn.

(v) Phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển

• Để hiểu trải nghiệm người dùng của Quý vị đối với Dịch Vụ và Nền Tảng;

• Để cải thiện bố cục hoặc nội dung của các trang thuộc Nền Tảng và tùy chỉnh các bố cục hoặc nội dung đó cho người dùng;

• Để xác định khách truy cập trên Nền Tảng;

• Thực hiện các cuộc khảo sát, bao gồm thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người dùng của Chúng Tôi.

• Để cải tiến công nghệ hiện tại của chúng tôi (ví dụ: công nghệ nhận dạng giọng nói, v.v.) thông qua công nghệ máy móc và các phương tiện khác;

• Để thu thập thêm các thuộc tính liên quan đến Quý vị dựa trên dữ liệu cá nhân do Quý vị cung cấp (cho dù là cho chúng tôi hay bên thứ ba), nhằm cung cấp cho Quý vị nhiều thông tin đúng mục tiêu và/hoặc có liên quan hơn; 

• Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động.

• Để phát triển nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và

• Để hiểu người mua hàng tốt hơn.

(vi) Các vấn đề khác

• Bất kỳ mục đích nào khác đã được sự đồng ý của Quý vị; và

• Để tiến hành các quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào ở trên.

(b) Trường hợp Quý vị là người bán:

(i) Cung Ứng các Dịch Vụ

• Để tạo điều kiện cho Quý vị sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng;

• Để gửi hoặc giao các sản phẩm Quý vị đã đăng bán hoặc bán thông qua Nền Tảng. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý vị cho bên thứ ba (ví dụ: đối tác vận chuyển của chúng tôi) hoặc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (ví dụ: cơ quan hải quan) để thực hiện việc vận chuyển hoặc giao các sản phẩm mà Quý vị đã đăng bán hoặc bán;

• Để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Quý vị, cho dù trực tiếp hoặc thông qua các đại lý dịch vụ thứ ba của chúng tôi;

• Để xác minh các tài liệu mà Quí vị cung cấp cho chúng tôi nhằm hỗ trợ Quý vị tham gia cùng chúng tôi với tư cách là người bán trên Nền Tảng, bao gồm việc thử nghiệm các công nghệ để giúp Quý vị sử dụng nhanh hơn và hiệu quả hơn;

• Để quản lý tài khoản của Quý vị (nếu có) với chúng tôi;

• Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của Quý vị trên Nền Tảng;

• Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính (bao gồm mọi khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán tiền mặt, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử) liên quan đến các khoản thanh toán của Quý vị và/hoặc Dịch Vụ do Quý vị sử dụng. Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán đó, thông tin thanh toán, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, sẽ được chuyển cho bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi;

• Để đánh giá đơn xin vay vốn của Quý vị và/hoặc để thực hiện đánh giá rủi ro tín dụng đối với đơn xin tài trợ vốn cho người bán của Quý vị (trong trường hợp áp dụng);

• Để cung cấp cho Quý vị các dịch vụ logistic phụ trợ để giảm thiểu rủi ro do chuyển phát không thành công hoặc do khách hàng trả hàng; và

• Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc Quý vị trả lại hàng (thông qua đối tác logistics của chúng tôi).

(ii) Tiếp thị và quảng cáo

• Để gửi đến Quý vị các tài liệu tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của người bán là bên thứ ba hoặc của chúng tôi trên Nền Tảng theo từng thời điểm (với điều kiện là Quí vị đã chọn nhận thông tin đó); và

• Để giúp chúng tôi thực hiện hoạt động tiếp thị và quảng cáo.

(iii) Mục đích pháp lý và vận hành

• Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;

• Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Quý vị;

• Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù liên quan đến việc Quý vị sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi hay bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của Quý vị với chúng tôi;

• Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan nhà nước quản lý (bao gồm, khi được áp dụng, hiển thị tên, thông tin liên hệ của Quý vị và thông tin công ty), bao gồm mọi yêu cầu thực thi pháp luật hoặc liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào (hoặc trong trường hợp khác khi chúng tôi xét thấy cần thiết);

• Trong trường hợp cần thiết, để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn;

• Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi pháp luật và yêu cầu tháo gỡ đối với bất kỳ nội dung nào Quý vị đã tải lên Nền Tảng;

• Để so sánh thông tin và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác;

• Để xác định danh tính của Quý vị liên quan đến mục đích phát hiện gian lận; và

• Để tạo điều kiện gỡ bỏ các mặt hàng bị cấm và bị kiểm soát khỏi Nền Tảng của chúng tôi.

(iv) Phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển

• Để kiểm tra việc tải xuống dữ liệu từ Nền Tảng;

• Để hiểu trải nghiệm người dùng với Dịch Vụ và Nền Tảng;

• Để cải thiện bố cục hoặc nội dung của các trang trong Nền Tảng và tùy chỉnh cho người dùng;

• Để thực hiện các cuộc khảo sát, bao gồm thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người dùng của chúng tôi để cải thiện công nghệ hiện tại của chúng tôi (ví dụ: công nghệ nhận dạng giọng nói, v.v.) thông qua công nghệ máy móc hoặc các công nghệ khác;

• Để thu thập thêm các thuộc tính liên quan đến Quý vị dựa trên dữ liệu cá nhân do Quý vị cung cấp (cho dù là cho chúng tôi hay bên thứ ba), nhằm cung cấp cho Quý vị nhiều thông tin đúng mục tiêu và/hoặc có liên quan hơn; 

• Để tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động.

• Để phát triển nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và

• Để hiểu người bán hàng tốt hơn.

(v) Các vấn đề khác

• Bất kỳ mục đích nào khác đã được sự đồng ý của Quý vị; và

• Để tiến hành các quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào ở trên.

Đối tượng chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân

3.2. Chúng tôi có thể chia sẻ (hoặc cho phép chia sẻ) dữ liệu cá nhân của Quý vị và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Quý vị cho các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi cho mục đích được đề cập ở trên. Các bên thứ ba và bên liên kết có thể hiện diện trong hoặc ngoài vùng tài phán của Quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(i) Các bên cung cấp dịch vụ (ví dụ: đại lý, nhà bán hàng, nhà thầu và đối tác trong các lĩnh vực như dịch vụ thanh toán, dịch vụ vận chuyển và giao nhận , tiếp thị, phân tích dữ liệu hoặc nghiên cứu khảo sát khách hàng, truyền thông xã hội, dịch vụ khách hàng, dịch vụ cài đặt, công nghệ thông tin và, dịch vụ lưu trữ web.

(ii) Các bên cung cấp dịch vụ và các công ty liên quan của họ; và

(iii) Các người dùng Nền Tảng hoặc Dịch Vụ khác.

3.3. Khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý vị cho bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi sẽ bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý vị khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý thông tin dữ liệu trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý vị trong thời hạn cần thiết để đạt được các mục đích được đề cập ở trên.

3.4. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân liên quan đến bất kỳ giao dịch mua, sáp nhập hoặc mua lại nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, miễn là chúng tôi đáp ứng các quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý vị.

Chuyển giao dữ liệu quốc tế 

3.5. Chúng tôi có thể truyền tải hoặc cho phép chuyển dữ liệu cá nhân của Quý vị ra ngoài vùng tài phán của Quý vị cho bất kỳ mục đích nào được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chuyển hoặc cho phép bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Quý vị được chuyển ra ngoài vùng tài phán đó trừ khi việc chuyển dữ liệu cá nhân tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.6. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý vị với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi (ví dụ: bên cung cấp dịch vụ thanh toán) để họ cung cấp dịch vụ cho Quý vị ngoài những dịch vụ được Quý vị sử dụng trên Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Việc Quý vị đồng ý và sử dụng dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc của các bên liên kết của chúng tôi sẽ tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa Quý vị và bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi. Khi Quý vị đồng ý việc cung cấp dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị (bao gồm dữ liệu cá nhân của Quý vị và bất kỳ dữ liệu nào được chúng tôi tiết lộ cho bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết) sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật hiện hành của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, các đơn vị này sẽ là người kiểm soát dữ liệu đã cung cấp. Quý vị đồng ý rằng mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc Quý vị đồng ý và sử dụng các dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi sẽ được chuyển đến bên có tên trong chính sách bảo mật hiện hành.

4. Rút lại Chấp Thuận Tiếp Tục Sử Dụng, Tiết Lộ, Lưu Trữ và/hoặc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

4.1. Quý vị có thể thông báo về việc rút lại sự chấp thuận của Quý vị đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên lạc dưới đây, tùy thuộc vào các điều kiện và/hoặc giới hạn được áp dụng bởi pháp luật hoặc quy định được áp dụng.

4.2. Xin lưu ý rằng nếu Quý vị thông báo rút lại sự chấp thuận của Quý vị đối với việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị cho các mục đích và bằng cách thức như đã nêu ở trên hoặc thực hiện các quyền khác của Quý vị theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sẽ không tiếp tục cung ứng các Dịch Vụ cho Quý vị hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi đã giao kết với Quý vị và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung ứng các Dịch Vụ hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với Quý vị. Các quyền hợp pháp và biện pháp khắc phục của chúng tôi được bảo lưu rõ ràng trong trường hợp này. 

Thông Tin Tiếp Thị 

4.3. Quý vị có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị vào bất kỳ thời điểm nào tại phần cài đặt trong ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký tại tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của Quý vị để gửi bản tin cập nhật từ chúng tôi và từ các công ty liên kết của chúng tôi.

5. Cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị

5.1. Để Quý vị tiếp tục sử dụng Nền Tảng và để chúng tôi cung ứng các Dịch Vụ, việc dữ liệu cá nhân của Quý vị cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và đầy đủ. Quý vị có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của Quý vị, hoặc trong trường hợp Quý vị tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về Quý vị là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc chưa cập nhật.

5.2. Quý vị có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của Quý vị trên Nền Tảng. 

5.3. Chúng tôi thực hiện các bước để chia sẻ các cập nhật dữ liệu cá nhân của Quý vị với các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân của Quý vị vẫn cần thiết cho các mục đích được quy định ở trên.

6. Truy cập và chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị

6.1. Quý vị có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của Quý vị mà chúng tôi đã thu thập hoặc hỏi về cách thức mà dữ liệu cá nhân của Quý vị có thể đã được chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý thông qua cài đặt thông tin tài khoản cá nhân trên Nền Tảng của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc bên dưới. Quý vị cũng có thể yêu cầu sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong dữ liệu cá nhân của Quý vị mà chúng tôi đã thu thập theo cách thức tương tự. Để hỗ trợ việc xử lý yêu cầu của Quý vị, chúng tôi có thể cần yêu cầu Quý vị cung cấp thêm thông tin về yêu cầu của Quý vị. Trong trường hợp pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối thực hiện các yêu cầu sửa đổi của Quý vị nếu những yêu cầu này là khó thực hiện hoặc không hợp lý.

6.2. Trong trường hợp được pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép, chúng tôi bảo lưu quyền tính phí hành chính hợp lý cho việc truy xuất hồ sơ dữ liệu cá nhân của Quý vị. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị mức phí trước khi xử lý yêu cầu của Quý vị.

7. Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị:

7.1. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý vị khỏi các hành vi vi phạm pháp luật như truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, sắp xếp, mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa mà không được sự cho phép của Quý vị hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản trị, biện pháp xử lý thực tế và biện pháp kỹ thuật thích hợp như sau:

(a) Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với những cá nhân yêu cầu quyền truy cập;

(b) Bảo trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép vào máy tính;

(c) Sử dụng công nghệ mã hóa 128-bit SSL (các lớp bảo mật) khi xử lý thông tin tài chính của Quý vị; và/hoặc

(d) Thực hiện các biện pháp bảo mật khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

7.2. Tuy nhiên, Quý vị nên hiểu rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể đảm bảo tuyệt đối, nhưng chúng tôi nỗ lực để bảo vệ an toàn thông tin của Quý vị và liên tục rà soát và nâng cấp các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

8. Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân

8.1. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý vị khi chúng tôi được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép hoặc có liên quan đến các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập. 

8.2. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý vị, hoặc loại bỏ phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với Quý vị ngay khi có lý do hợp lý cho thấy việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

9. Đối Tượng Chưa Thành Niên

9.1. An Nhien Translation không bán sản phẩm cho đối tượng chưa thành niên (được xác định trên cơ sở luật áp dụng), cũng như không có ý định cung ứng bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc quyền sử dụng Nền Tảng cho đối tượng chưa thành niên. Chúng Tôi không cố ý thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến đối tượng chưa thành niên. 

9.2. Quý vị theo đây xác nhận và đảm bảo rằng Quý vị ở độ tuổi thành niên và Quý vị có khả năng hiểu và chấp nhận các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Nếu Quý vị là đối tượng chưa thành niên, Quý vị chỉ được sử dụng Nền Tảng của chúng tôi khi có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

9.3. Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép đối tượng chưa thành niên dưới sự giám hộ của Quý vị gửi dữ liệu cá nhân đến An Nhien Translation. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân đó của đối tượng chưa thành niên được tiết lộ cho An Nhien Translation, Quý vị theo đây đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của đối tượng chưa thành niên và chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính Sách Bảo Mật này và chịu trách nhiệm về hành động của đối tượng chưa thành niên đó.

9.4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép các Dịch Vụ trên Nền Tảng bởi chính bản thân Quý vị, người dùng khác hành động thay mặt Quý vị hoặc bất kỳ người dùng trái phép nào. Quý vị có trách nhiệm đưa ra quyết định thể hiện đầy đủ nhận thức của mình về việc sử dụng các Dịch Vụ trên Nền Tảng và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn bất kỳ hành vi sử dụng trái phép các Dịch Vụ trên Nền Tảng.

10. Thu thập Dữ Liệu Máy Tính

10.1. Chúng tôi hoặc các bên cung ứng dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, tập tin web và các công nghệ tương tự liên quan đến việc Quý vị sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Nền Tảng.

10.2. Khi Quý vị truy cập Nền Tảng thông qua máy tính, thiết bị di động, hoặc bất kỳ thiết bị nào khác với kết nối Internet, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của Quý vị gửi đi bất cứ khi nào Quý vị truy cập một trang web, chẳng hạn như dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu sử dụng được nêu trong Mục 2 ở trên. 

10.3. Dữ liệu này được thu thập để phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, cũng như giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích ưu tiên của Quý vị nhanh chóng hơn. Dữ liệu cũng được thu thập để làm cho các Dịch Vụ và Nền Tảng trở nên thuận tiện và hữu ích hơn cho Quý vị, đồng thời cung cấp quảng cáo phù hợp hơn liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và tính năng của thị trường cho Quý vị.

10.4. Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường bao gồm các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của Quý vị khi Quý vị truy cập một trang web hoặc xem một tin nhắn. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể. Tập tin chỉ báo là những hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào các Dịch Vụ và Nền Tảng của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi đếm những người dùng đã xem các trang này để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về mối quan tâm và ưu tiên của Quý vị. 

10.5. Quý vị có thể quản lý và xóa các cookie thông qua trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị của Quý vị. Tuy nhiên, một số cookie nhất định được yêu cầu phải có để kích hoạt tính năng căn bản (chẳng hạn như thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của Quý vị), vì vậy xin lưu ý rằng việc thay đổi và xóa cookie có thể ảnh hưởng đến tính năng có sẵn trên Nền Tảng hoặc thông qua các Dịch Vụ của Chúng Tôi. 

11. Trang Của Bên Thứ Ba

11.1. Nền Tảng có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên khác vận hành, chẳng hạn như các bên liên kết kinh doanh, người bán hàng hoặc cổng thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang webe do các bên này vận hành. Quý vị nên thận trọng kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý thông tin mà họ thu thập được từ Quý vị.

12. Hỏi Đáp, Phản Hồi, Quan Ngại, Góp Ý hoặc Khiếu Nại

12.1. Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp về bảo vệ dữ liệu/ quyền riêng tư về dữ liệu của chúng tôi. 

12.2. Nếu thắc mắc của Quý vị không được đề cập trong các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi, hoặc nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ trò chuyện trực tuyến của chúng tôi hoặc theo các thông tin liên hệ sau:

Công ty Cổ phần Dịch thuật An Nhiên (An Nhien Translation Joint Stock Company)

Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Công Trứ, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: dichthuatannhien@gmail.com

13. Điều Khoản Bổ Sung Của Quốc Gia Cụ Thể

13.1. Quý vị có thể thông báo yêu cầu chặn, xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân của Quý vị cho bất kỳ mục đích nào và theo cách thức đã được quy định ở trên vào bất kỳ thời điểm nào. An Nhien Translation có thể cho phép yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Luật Bảo Mật Dữ Liệu và các luật liên quan.

13.2. Ngoài các quyền của Quý vị theo Mục 12 ở trên, Quý vị có quyền khiếu nại trước Ủy Ban Bảo Mật Quốc Gia.

13.3. Ngay khi đưa ra quyết định hợp lệ, chúng tôi công nhận quyền của chủ thể dữ liệu được bồi hoàn đối với bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng dữ liệu cá nhân không chính xác, không đầy đủ, chưa cập nhật, sai lệch, thu thập trái phép hoặc sử dụng trái phép, có xem xét đến bất kỳ vi phạm nào về các quyền và quyền tự do với tư cách là chủ thể dữ liệu.

Việt Nam

13.4. Không ảnh hưởng đến các điều khoản và điều kiện khác được cung cấp tại đây, dữ liệu cá nhân của Quý vị sẽ được lưu trữ cho đến khi Quý vị có yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân và/hoặc hủy kích hoạt tài khoản người dùng An Nhien Translation của Quý vị với chúng tôi.

13.5. Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực vào ngày 4 tháng 11 năm 2020.