Bạn chỉ cần mang những tài liệu mà bạn cần dịch thuật công chứng tới Văn phòng An Nhiên. Hoặc bạn cũng có thể gửi bản Scan PDF, file chụp ảnh nét trước qua Email, Zalo, …. để chúng tôi tiến hành dịch thuật trước và gửi bản gốc qua sau để công chứng, đảm bảo tiến độ công việc cho bạn.