Dịch thuật công chứng (dịch công chứng) là quá trình dịch thuật văn bản, tài liệu từ ngôn ngữ gốc (VD: Tiếng Việt) sang ngôn ngữ cần dịch (VD: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung,…). Sau đó, những tài liệu này sẽ được công chứng bản dịch để chứng thực rằng bản dịch đó có nội dung chính xác so với tài liệu gốc (công chứng) và đúng pháp luật Việt Nam. Công chứng bản dịch được thực hiện bởi Phòng Tư pháp hoặc Văn phòng công chứng, chữ ký của người dịch đã được niêm yết.

Để không mất thời gian và hoàn thành công việc nhanh chóng, hãy để Dịch thuật An Nhiên giúp bạn thực hiện quy trình này.