Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh?

Tiếng Anh: Police Department for Registration and Management of Residence and National Data on Population

Leave a Comment