Chức danh các cấp của Cơ quan nhà nước

Chức danh các cấp của Cơ quan nhà nước

–       Thứ trưởng Thường trực ——–>  Permanent Deputy Minister

–       Thứ trưởng ——–>  Deputy Minister

–       Tổng Cục trưởng  ——–>   Director General

–       Phó Tổng Cục trưởng ——–>  Deputy Director General

–       Phó Chủ nhiệm Thường trực ——–>  Permanent Vice Chairman/Chairwoman

–       Phó Chủ nhiệm ——–>  Vice Chairman/Chairwoman

–       Trợ lý Bộ trưởng   ——–>  Assistant Minister

–       Chủ nhiệm Ủy ban ——–>  Chairman/Chairwoman of Committee

–       Phó Chủ nhiệm Ủy ban ——–>  Vice Chairman/Chairwoman of Committee

–       Chánh Văn phòng Bộ ——–>  Chief of the Ministry Office

–       Phó Chánh Văn phòng Bộ ——–>   Deputy Chief of the Ministry Office

–       Cục trưởng ——–>  Director General

–       Phó Cục trưởng ——–>  Deputy Director General

–       Vụ trưởng ——–>  Director General

–       Phó Vụ trưởng ——–>  Deputy Director General

–       Giám đốc Học viện ——–>  President of Academy

–       Phó Giám đốc Học viện ——–>  Vice President of Academy

–       Viện trưởng ——–>  Director of Institute

–       Phó Viện trưởng ——–>  Deputy Director of Institute

–       Giám đốc Trung tâm ——–>  Director of Centre

–       Phó giám đốc Trung tâm ——–>  Deputy Director of Centre

–       Trưởng phòng ——–>  Head of Division

–       Phó trưởng phòng ——–>  Deputy Head of Division

–       Chuyên viên cao cấp ——–>  Senior Official

–       Chuyên viên chính ——–>  Principal Official

–       Chuyên viên ——–>  Official

–       Thanh tra viên cao cấp ——–>  Senior Inspector

–       Thanh tra viên chính ——–>  Principal Inspector

–       Thanh tra viên ——–>  Inspector

https://dichthuatannhien.com