Chức danh các cấp của Cơ quan nhà nước

Chức danh các cấp của Cơ quan nhà nước –       Thứ trưởng Thường trực ——–>  Permanent Deputy Minister –       Thứ trưởng ——–>  Deputy Minister –       Tổng Cục trưởng  ——–>   Director General –       Phó Tổng Cục trưởng ——–>  Deputy Director General –       Phó
Xem Tiếp